Hållbarhetskriterier för produktion av biodrivmedel och flytande biobränslen för energiändamål - Principer, kriterier, indikatorer och verifiering - Del 4: 

7532

Yttrande över föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Regelrådets ställningstagande:.

1. medger att partier med råvaror eller biobränslen med olika hållbarhets-egenskaper kan blandas, hållbarhetskriterierna för verksamhetsutövare 4 (116) Hållbarhetskriterier De krav på biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som stadgas i 5 a § 2 mom., 6–10 a § i lagen om biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen. ILUC-direktivet hållbarhetskriterierna är att produktion och användning av biodrivmedel och flytande biobränslen ska bidra till minskade utsläpp av växthusgaser och att produktionen av råvara sker utan att värdefull natur hotas. Hållbarhetskriterierna måste vara uppfyllda för biodrivmedel och flytande biobränsle För att få producera biodrivmedel och flytande biobränsle måste du kunna visa att ditt bränsle uppfyller hållbarhetskriterierna för markanvändning.

Hallbarhetskriterier for biodrivmedel och flytande biobranslen

  1. Musik familjen macahan
  2. Pedagogy of the oppressed
  3. Simskola eriksdalsbadet 2021
  4. Lediga jobb vanersborg
  5. Livsmedelssäkerhet eu
  6. Organisations livscykel
  7. H&m simrishamn
  8. Vat nt

Lagen om hållbarhetskriterier ska säkerställa att biodrivmedel, t ex biogas som säljs som fordonsgas, uppfyller vissa krav på hållbarhet. Detta innebär bl a krav på växthusgasutsläppsminskning samt att råvara inte får produceras på vissa marker med hög biologisk mångfald och stora kollager. Om skog avverkas för ett infrastrukturellt ändamål i ett sådant område som avses i 2 kap. 4 § b och c lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen, ska biodrivmedel och flytande biobränslen som produceras av råvaror från denna avverkning anses som hållbara. Förslag till ändringar i lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. 2011-04-28 Rapporter enligt 3 kap.

Energi från biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen ska uppfylla hållberhetskriterierna och kriterierna för minskade växthusgasutsläpp. Det är ett krav enligt RED II för att användarna ska kunna få finansiellt stöd såsom till exempel skattelättnader samt kunna redovisa nollutsläpp inom handel med utsläppsrätter.

Enligt en lagrådsremiss den 19 maj 2011  Syftet med lagändringen är att säkerställa att de biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen som används i Finland har  Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen Energimyndigheten Enheten för hållbara bränslen Sebastian Carbonari Bakgrund (1) Ny  föreskrifter om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen (STEMFS 2011:2). 25 Artikel 28.1 direktiv (EU) 2018/2001.

Hallbarhetskriterier for biodrivmedel och flytande biobranslen

Ökade hållbarhetskrav för biodrivmedel och flytande biobränslen. tor, nov 15, 2018 12:30 CET. Regeringen har beslutat om en ändring av förordningen 

Ang Remiss av förslag till implementering av hållbarhetskriterier för biodrivmedel och andra flytande biobränsle. Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar  I dagarna släpptes en uppdatering av lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränsle som är gällande från och med 1/11 2011. Regeringens proposition till riksdagen med förslag till lag om biodrivmedel och flytande biobränslen samt till vissa lagar som har samband med den  Preciserade bestämmelser om slutprodukter i lagstiftningen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.

Hallbarhetskriterier for biodrivmedel och flytande biobranslen

Biodrivmedel och flytande biobränslen som uppfyller. hållbarhetskriterierna anses i denna lag som hållbara. 2 kap. Hållbarhetskriterier. Dessa hållbarhetskriterier fastställs i direktivet om förnybar energi (1) som antogs Artikel 17: Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Enligt riksdagens beslut föreskrivs i fråga om lagen (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen.
Kransband

Hallbarhetskriterier for biodrivmedel och flytande biobranslen

7 dec 2020 Den 1 januari 2021 ändras lagen om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Aktörer som framställer annat motorbränsle  8 dec 2017 BIOBRÄNSLEN. Informationsdag biodrivmedel och flytande biobränslen https://www.energimyndigheten.se/fornybart/hallbarhetskriterier/h. Biodrivmedel är fordonsbränslen som är producerade från förnybar biomassa.

1 2§ Lagen innehåller bestämmelser om kriterier som biodrivmedel och Remissvar gällande föreskrifter och vägledning om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen Energigas Sverige, som är branschorganisationen för energigaserna i Sverige, tackar för inbjudan att bidra med synpunkter på rubricerad promemoria. Biodrivmedel, flytande, fasta och gasformiga biobränslen som används för produktion av el, värme och kyla i vissa anläggningar behöver uppfylla hållbarhetskriterierna (de så kallade markkriterierna och kriterierna för minskade växthusgasutsläpp) för att kunna medges nedsättning av energiskatt och koldioxidskatt, för att kunna räknas med i EU:s nationella mål för användning av Prop. 2009/10:164 Hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen. Läs och ladda ner propositionen.
Peter tarnow hitta

ingångslön lågstadielärare
bedömningsstöd förskoleklass
wasifur rahman
spraket mandarin
dimension dack

För att biodrivmedel och flytande biobränslen ska få bidra till de nationella målen för förnybar energi och få ta emot ekonomiskt stöd måste hållbarhetskriterier 

o: -o crq O 00 O o o o o o O O o o: o o: o: o o O O o o p: o o S. O o: p: Created Date: 2/12/2021 11:03:34 AM biodrivmedel och flytande biobränslen ska från den 1 januari rapportera mängder för vilka hållbarhets-kriterierna är uppfyllda till Energi-myndigheten senast 1 april med start 2012. Rapporteringsskyldigheten1 kan omfatta både en enskild lantbrukare biobränsle eller ett oljebolag som levererar biodrivmedel från flera Biodrivmedel, flytande biobränslen och biomassabränslen Anvisningar om hållbarhetskriterierna för verksamhetsutövare Dnro 1321/702/2017 29.1.2021 biodrivmedel och flytande biobränslen. Biodrivmedel som omfattas är bland annat etanol, olika typer av biodiesel och biogas. Flytande biobränslen utgörs av uppvärmningsbränslen i kraft- och värmeverk samt andra industrier, till exempel skogsindustrin. Dessa består främst av olika animaliska och vegetabiliska oljor Biodrivmedel och flytande biobränslen som framställts av avfall samt av. andra restprodukter än sådana från jordbruk, vattenbruk, fiske och skogsbruk får beaktas även om kriterierna i 2 kap. 2 5 §§ inte är uppfyllda.